Terrori-isku Bataclan-teatteriin / paikaltaan siityneet identiteetit -tutkimusartikkeli on julkaistu Kuvataideakatemian tohtoriohjelman Etappeja-kirjassa.

Marraskuun 13. päivänä 2015 Isis teki Pariisissa kahdeksan terrori-iskua, joissa kuoli yhteensä 132 ihmistä. Asuin kahdenkymmenen metrin pääs­sä iskun yhdestä kohteesta, Bataclan-teatterista. Teatterissa ja sen vierei­sillä kaduilla kuoli 90 ihmistä. Teatteria ympäröivä alue ja läheiset kadut suljettiin iskun jälkeen. Eris­tys purettiin kotikadultani, Passage Saint-Pierre Amelot’lta, kun iskusta oli kulunut kymmenen päivää ja tekninen rikostutkinta saatettu loppuun. Tutkimustekstini keskittyy analysoimaan terrori-iskun muokkaamaa Bataclan-teatterin ympäristöä.

Pohdin, millä tavoin isku muutti pariisi­laisten ja ranskalaisten havaintoja ja käsityksiä teatteria ympäröivästä alueesta ja Pariisista. Tarkastelen, kuinka iskut tuottivat niitä identiteet­tejä ja sosiaalisia subjekteja, joille muodostui jokin suhde terroritekoon, teatteriin, sitä ympäröiviin katuihin ja uhreihin. Suhde terrorismiin voi tarkoittaa terrorismin tuottamaa traumaa ja terrorismidiskurssiin osal­listumista. Etäisyys ja paikka eivät ole määrääviä vaan yksilön kokemus terrorismista, yksin, sosiaalisen yhteisön jäsenenä ja osana kuvitteellista yhteisöä. 

Lähtökohtani on ajatus terrorismin ja terrorin kulttuurisesti raken­tuneesta luonteesta, mutta siitä huolimatta korostan, että terrorismi ei asettu tekona diskurssien sisälle. Terrori ja terrorismi eivät perustu yhteis­kunnassa vaikuttaviin diskursseihin, vaan jättäytyvät niiden ulkopuolelle uhkaamalla väkivallalla ja käyttämällä sitä. Ajatus kulttuurisesta rakentumisesta liittyy myös identiteet­teihin ja subjekteihin, joita terrorismikokemukset ovat tuottaneet ja siir­täneet aiemmalta paikaltaan. 

Nostan esiin kansainväliset situationistit ja heidän ajattelunsa, jota pei­laan suhteessa Bataclan-teatterin terrori-iskuun sekä pariisilaisten ja rans­kalaisten terrori-iskun jälkeiseen toimintaan. Iskun jälkeen Bataclan-teat­terin ympäristöön tuotiin sadoittain terrori-iskuun ja kuolemaan liittyviä kirjoituksia ja kuvia. Situationistit keskittyivät tutkimaan kaupunkia, tiet­tyjä valittuja paikkoja ja niiden ilmapiiriä. He tutkivat ympäristöä erityisesti tätä varten kehittämiensä menetelmien avulla. Heidän ajatuksena oli luo­da erillisiä tilanteita ja toimintatapoja, jotka paljastaisivat kaupungin ”ali-tajuisia” puolia ja osallistujien reaktioita kaupunkitilaan. 

Pohdin tekstissäni, millaisia näkemyksiä ja ajattelutapoja Bataclan-teatterin läheisyyteen tehdyt ja jätetyt tekstit sekä kuvat kertovat terroris­mista, terrori-iskusta ja sen vaikutuksista Pariisissa ja Ranskassa. Nostan myös esiin, millä tavoin tutkimani dokumentit kuvaavat koettua traumaa sekä turvallisuuden tai turvattomuuden kokemuksia. Etsin tarinoista jälkiä toisesta, siitä johon me vertaudumme, me jotka selvisimme terrori-iskusta, mutta joiden identiteettiin ja subjektin sosiaaliseen asemaa isku vaikutti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *